ಚಿಂಗಾರಿ. . . . .

ಭಾವಲೋಕದ ರಾಯಭಾರಿ ನಾ. . . .ನೆನಪೆಂಬ ಚಿತ್ರಕೆ . . ಕವಿತೆಯಾ ಕುಂಚದಲಿ. . ಭಾವನೆಗಳ ಬಣ್ಣತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. .ಕವಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕವಿತೆಗಳ ಗೀಚುವ ಈ ಮನದ  ಹುಚ್ಚಿಗೊಂದು ಮುಖಪುಟ. .  . . . .

 

By-Vaishali nayak

5 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s